ราคาแรกของวัน ประมาณ 9.30น.
(ระหว่างวัน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)